Wybierz język:

Kia Carens samochodem miesiąca portalu Onet

Data publikacji 29 maj, 2013, opublikowany w: Publikacje w mediach przez 4 komentarze

W pierw­szej ko­lej­no­ści pro­jek­tan­ci Kii za­dba­li o stwo­rze­nie prze­stron­ne­go mi­ni­va­na. Ca­rens jest dłuż­szy, niż Ford C-Max, wyż­szy, niż Seat Altea, szer­szy, niż Volks­wa­gen To­uran i ma więk­szy roz­staw osi, niż Re­nault Sce­nic. W tak ukształ­to­wa­nej ka­bi­nie bez pro­ble­mu zna­la­zło się miej­sce dla pię­ciu od­dziel­nych fo­te­li oraz ka­na­py cho­wa­nej pod pod­ło­gą ba­gaż­ni­ka (za do­pła­tą wy­no­szą­cą 2,5 ty­sią­ca zło­tych). Po­nie­waż nie­mal­że każde z sie­dzisk jest skła­da­ne, mi­ni­van daje moż­li­wość róż­no­rod­nej kon­fi­gu­ra­cji wnę­trza. Dzię­ki temu kie­row­ca we­dług ak­tu­al­nych po­trzeb może mo­dy­fi­ko­wać za­rów­no ilość miejsc, jak i wiel­kość prze­strze­ni ba­ga­żo­wej…

Zainteresowany? O Kia Carens możesz przeczytać na Moto Onet. Dzięki nam, zobaczysz także panoramy wnętrza.

http://moto.onet.pl/kia-carens-panorama-360/c6wx4